Vedtægter

Vedtægter for Foreningen til fremme af kritisk socialt arbejde (FKSA):

Vedtægter for Foreningen til fremme af kritisk socialt arbejde (FKSA):

  1. Foreningens navn: Foreningen til fremme af kritisk socialt arbejde
  2. Foreningens formål: At fremme udbredelsen af og tilslutningen til kritisk socialt arbejde i et emancipatorisk perspektiv samt arbejde med udvikling heraf. Dette sker gennem en række understøttende aktiviteter blandt foreningens medlemmer.
  3. Medlemskab: Enhver med interesse for kritisk socialt arbejde, der tilslutter sig foreningens formål. Medlemskab kan tegnes af enkeltpersoner. Organisationer og andre foreninger, der støtter foreningens formål kan tegne støttemedlemskab.
  4. Generalforsamling: Foreningen afholder hvert år generalforsamling, der drøfter foreningens aktiviteter og planlægger det kommende foreningssår.
  5. Bestyrelse: Mellem generalforsamlingerne tegnes foreningen af en bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling. Der vælges:

I Øst: 2 til 5 personer samt 1 til 2 suppleanter

I Vest: 2 til 5 personer samt 1 til 2 suppleanter

Der vælges både i Øst og i Vest 1 til 2 studenterrepræsentanter.

Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, men afgår på skift.

Bestyrelsen udgør en kollektiv ledelse af foreningen. Der vælges på generalforsamlingen en eller to af bestyrelsesmedlemmerne, der kan tegne foreningen i relation til dens bank. Der vælges desuden en intern kritisk revisor.

  1. Generalforsamlingen indkaldes med minimum 2 ugers varsel via mail til medlemmerne. Indkomne forslag stiles til bestyrelsen en uge før generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan ved almindeligt flertal beslutte, at forslag kan fremsættes på selve generalforsamlingen.
  2. Bestyrelsen eller generalforsamlingen kan beslutte at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
  3. Kontingent: Der fastsættes et mindre årligt kontingent til foreningens driftsudgifter. Kontingentets størrelse fastsættes hvert år på generalforsamlingen for det følgende forenings år. Medlemskaber tegnet fra 1.11 og frem i et år henføres dækningsmæssigt som kontingent for det følgende kalenderår.

Kontingent for eventuelle støttemedlemskaber aftales med bestyrelsen.

  1. Foreningen kan opløses, såfremt der blandt medlemmerne er enighed herom på to på hinanden følgende generalforsamlinger (herunder også eventuelle ekstraordinære generalforsamlinger). Den opløsende generalforsamling beslutter, hvad der skal ske med eventuelle aktiver i foreningen.

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 24.10.2017 og revideret på  generalforsamlingen i FKSA d. 26.11.2018,  d. 4.12.2019 samt d. 1.12.21.